Belangrijke informatie voor werkgevers en werknemers

04 feb 2019

Begin dit jaar sloot Pensioenfonds Dranken zich aan bij Pensioenfonds Detailhandel. Op 1 januari 2019 is de waarde van alle (opgebouwde) pensioenen overgedragen. Dit betekent dat werknemers vanaf dat moment hun pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel en pensioengerechtigden hun uitkering van dit fonds ontvangen.

Waarom deze overstap?
Pensioenfonds Dranken stapt over omdat de kosten per deelnemer bij Pensioenfonds Detailhandel lager zijn en de pensioenbelangen beter behartigd zijn. Lees hier meer over pensioenregeling van Detailhandel.

Pensioenfonds Detailhandel heet u welkom
Pensioenfonds Detailhandel heet deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden alvast van harte welkom. Natuurlijk doen zij er alles aan om uw pensioen zo goed mogelijk te regelen.

Wat betekent dit voor u?

Bent u werkgever?

Dan heeft u medio december een brief van Pensioenfonds Detailhandel gekregen. Daarin leest u hoe u de benodigde gegevens moet aanleveren.

Bent u deelnemer?
Dan krijgt u van Pensioenfonds Detailhandel een brief zodra zij uw salarisgegevens van uw werkgever hebben ontvangen. Dat is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019.

Bent u pensioengerechtigde?
Dan heeft u in januari een brief van Pensioenfonds Detailhandel gekregen. Daarin leest u meer over uw uitkering en de betaaldata.

Bent u ex-deelnemer?
Dan krijgt u in maart een brief van Pensioenfonds Detailhandel.

Premie en franchise

De hoogte van de premie is 22,5%. De verdeling van dit percentage conform cao is:

 • Werkgeversdeel 63,70%
 • Werknemersdeel 36,30%

De franchise 2019 is € 18.929. De pensioengrondslag is loon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) op jaarbasis tot € 55.927,- minus de franchise.

Overgang van Pensioenfonds Dranken naar Pensioenfonds Detailhandel
Pensioenfonds Dranken is begin 2019 overgegaan naar Pensioenfonds Detailhandel. Er veranderen een aantal zaken, zoals de verschillen in het loonbegrip en wijzigingen in de pensioengrondslagen. Deze veranderingen worden hieronder uitgelegd.

Loonbegrip

In het pensioenreglement wordt beschreven welk deel van het salaris wordt gezien als pensioengevend loon. De omschrijving van het pensioengevend loon kan dus verschillen per pensioenfonds. De verschillen tussen de regelingen van Pensioenfonds Dranken en Pensioenfonds Detailhandel zijn als volgt:

Onder het pensioengevend loon van Pensioenfonds Dranken wordt verstaan:

 • Het vaste (jaar)salaris verhoogd met vakantiegeld (8%)
 • Overige salarisdelen zoals:
 • Dertiende maand
 • Eindejaarsuitkeringen
 • Ploegentoeslagen
 • Provisies
 • Overwerkgeld

Onder het pensioengevend loon van Pensioenfonds Detailhandel wordt verstaan:

 • alle looncomponenten zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), of het uniform loonbegrip, ook wel het SV-loon genoemd. Let op: het werknemersdeel van de pensioenpremie telt niet mee in de bepaling van het SV-loon.

Uitzonderingen zijn ook:

 • Uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de WAO, WIA, WW en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen
 • Een door de werkgever ter beschikking gestelde auto
 • Het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de pensioendatum
 • Uitkeringen uit levensloop.

Zoals u ziet zijn er een aantal belangrijke verschillen die gevolgen (kunnen) hebben op de hoogte van het loon dat u door moet geven. Wilt u meer informatie over het loonbegrip, dan vindt u dit in het desbetreffende pensioenreglement:

 • Pensioenfonds Dranken: art 2.1
 • Pensioenfonds Detailhandel: art 1.17

Ook de manier waarop u uw gegevens bij Pensioenfonds Detailhandel moet aanleveren, is anders dan u gewend was bij Pensioenfonds Dranken.

Aanlevering en verwerking loongegevens
Tot 2019 leverde u de loongegevens aan in het begin van het jaar. Het pensioenfonds herrekende de gegevens tot jaarbedragen en pensioengrondslagen. Bij Pensioenfonds Detailhandel dient u voor elke verloningsperiode een pensioenaangifte in. Een pensioenaangifte kunt u rechtstreeks vanuit uw salarispakket naar ons toezenden. Hoe dat werkt, leest u op www.pensioenfondsdetailhandel.nl/werkgevers.

Pensioenfonds Detailhandel zal op basis van de aangeleverde gegevens de pensioengrondslagen berekenen. Dit doet Pensioenfonds Detailhandel op basis van de VCR-methode.

Wilt u dat er pensioenopbouw plaatsvindt over het salaris vanaf € 55.927,- tot € 107.593,-? Dan kunt u deelnemen aan de aanvullende regeling. Met deze regeling bouwen uw werknemers pensioen op over het salaris boven het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Wilt u hier gebruik van maken of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.