Pensioenfonds Dranken brengt pensioenen over naar Pensioenfonds Detailhandel

17 sep 2018

Op 26 juni 2018 heeft het Pensioenfonds Dranken – onder voorwaarden – het besluit genomen om de opgebouwde pensioenrechten van alle aangesloten (ex-)werknemers en gepensioneerden over te brengen naar het Pensioenfonds Detailhandel. Ook de toekomstige opbouw voor huidige werknemers vindt dan plaats bij het Pensioenfonds Detailhandel.

 

De komende maanden wordt goedkeuring gevraagd aan de relevante partijen. Daarbij is de overgang ook afhankelijk van de actuele dekkingsgraden bij beide pensioenfondsen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, is de overgang per 1 januari 2019 een feit.

 

Hieronder leggen we uit waarom we dit besluit hebben genomen en wat dit betekent voor werknemers, gepensioneerden, ex-werknemers en werkgevers.

Hogere kosten, strengere regels
Het administreren en beheren van opgebouwde pensioenen kost steeds meer geld en de regels worden steeds strenger. Pensioenfonds Dranken is een klein pensioenfonds. Er zijn ruim 300 werkgevers aangesloten en het fonds beheert de pensioenen voor meer dan 20.000
(ex-)werknemers en gepensioneerden. Door de pensioenopbouw over te brengen naar een groter fonds, kan effectiever worden gewerkt, tegen lagere kosten.

 

 

 

Dekkingsgraad en risico’s
Pensioenfonds Detailhandel is een groot pensioenfonds en kan wat meer risico nemen met hun beleggingen. Daardoor is de kans op een toeslag of op indexatie van uw pensioen wat groter. Daar staat tegenover dat de kans op het korten van uw pensioen ook wat groter is.

Om dit risico zo veel mogelijk te compenseren is een kleine, eenmalige toeslag nodig op de per
31 december 2018 opgebouwde pensioenrechten. Pensioenfonds Dranken kan deze extra pensioenrechten alleen meegeven, als de actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Dranken voldoende hoger ligt dan de actuele dekkingsgraad bij Pensioenfonds Detailhandel. Dit wordt bepaald op het moment van de waardeoverdracht.

 

Wat betekent de overstap voor u als werknemer?

  1. Door effectiever te werken tegen lagere kosten, is een groter deel van de premie die u betaalt bestemd voor het opbouwen van uw pensioen.
  2. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bij Pensioenfonds Detailhandel ligt iets lager dan bij Pensioenfonds Dranken. Omdat het voor een jongere deelnemer goedkoper is om pensioen in te kopen, gaat de pensioenpremie iets omlaag.
  3. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioenpremie betaalt (de franchise), gaat in 5 stappen omlaag. Oftewel: het deel van uw salaris waarover u wél pensioenpremie betaalt (de pensioengrondslag) gaat in 5 stappen omhoog. Uiteindelijk gaat het om circa € 7.000 van uw jaarsalaris waarover u nu nog geen pensioen opbouwt, maar in de toekomst wel.  
  4. Door de lagere franchise vallen meer werknemers binnen de pensioenregeling. Zo bouwen ook werknemers met een lager inkomen pensioen op.
  5. De pensioenopbouw op jaarbasis bij Pensioenfonds Dranken is nu 1,75%. Bij Pensioenfonds Detailhandel is dat 1,62%. Hierdoor zou u straks 0,13% minder pensioen opbouwen, maar dat effect wordt al vanaf 2019 vrijwel geheel gecompenseerd door de 1e stap in de verlaging van de franchise. En wordt in de jaren daarna verder gecompenseerd.

 

Samengevat is de nieuwe pensioenregeling een flinke verbetering. Er zijn werknemers met een lager salaris die voor het eerst pensioen kunnen opbouwen. De groep werknemers die pensioen opbouwt wordt dus groter en bouwt pensioen op over een steeds groter deel van het salaris. De inkoop van het pensioen wordt goedkoper, waardoor de pensioenpremie lager wordt. Uiteindelijk betekent dat een hoger pensioen dan wanneer alles bij het oude was gebleven.

 

Hoe merkt u dit in uw salaris?
Vanaf 2019 betaalt u in het begin minder premie (de premielast), omdat Pensioenfonds Detailhandel uw pensioen goedkoper inkoopt. De pensioenpremie is daardoor lager dan bij Pensioenfonds Dranken. In de komende 5 jaar gaat deze premielast weer omhoog, door de stapsgewijze verlaging van de franchise. Daar staat tegenover dat u meer pensioen opbouwt. De verdeling van de premielast tussen u en uw werkgever blijft gelijk. Van de totale pensioenpremie betaalt uw werkgever 63,7%.
U betaalt 36,3% van de premie, wat door uw werkgever wordt ingehouden op uw bruto salaris.

 

U bent gepensioneerd
Uw pensioen verandert op 1 januari 2019 niet. Het enige verschil is dat u vanaf die datum uw post en uw pensioen ontvangt van Pensioenfonds Detailhandel. U krijgt voor het einde van het jaar de nieuwe contactinformatie. Net zoals bij Pensioenfonds Dranken het geval kan zijn, kan de hoogte van uw pensioen in de toekomst veranderen. Dat hangt af van de mogelijkheid om te verhogen (indexeren), of de noodzaak om te korten.

 

U bent ex-werknemer
Het door u opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Dranken gaat mee naar Pensioenfonds Detailhandel. Vanaf 2019 ontvangt u alle correspondentie van Pensioenfonds Detailhandel en kunt u met uw vragen daar terecht. U krijgt voor het einde van dit jaar de nieuwe contactinformatie. Bereikt u in de toekomst uw pensioenleeftijd? Dan krijgt u pensioen van Pensioenfonds Detailhandel. De hoogte van uw pensioen kan in de toekomst veranderen. Dat hangt af van de mogelijkheden die een pensioenfonds heeft om te kunnen verhogen (indexeren), of de noodzaak om te moeten korten.

 

Wat merkt de werkgever?
Voor het eind van het jaar brengen we de administratie over naar Pensioenfonds Detailhandel. Vanaf 1 januari 2019 betaalt u de pensioenpremie voor uw werknemers aan hen. Het gevolg van de stapsgewijze verlaging van de franchise in de komende 5 jaar, betekent dat u over een groter gedeelte van de loonsom premie gaat betalen. Na 1 oktober ontvangt u alle informatie en ook nieuwe adressen, rekeningnummers en contactpersonen.

 

Tot 1 oktober: toetsing en goedkeuring
De komende maanden staan in het teken van goedkeuring op de plannen.

  • Vanaf 12 juli vroegen de bonden hun leden om reactie, wat inmiddels heeft geleid tot akkoord.
  • Eind augustus is bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanvraag ingediend om de verplichtstelling bij Pensioenfonds Dranken op te heffen.
  • Begin september zijn ook de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan akkoord gegaan.
  • Voor 1 oktober vragen wij De Nederlandsche Bank om toestemming.
  • Op 31 december: de overstap gaat alleen door als uit de dekkingsgraden blijkt dat dit kan zonder korting op de opgebouwde pensioenen.

 

Heeft u vragen?
Stel uw vragen bij voorkeur via e-mail: info@pensioenfondsdranken.nl
Persvragen stelt u aan de bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Dranken, Robert Munniks, bereikbaar via:
070 - 306 11 90.