Beleggen

Pensioenfonds Dranken heeft de taak om de ontvangen premies op een zodanige wijze te beleggen, dat een optimaal rendement wordt behaald. Het beleggingsdoel van Pensioenfonds Dranken is om met een voor Pensioenfonds Dranken acceptabel beleggingsrisico een zo hoog mogelijk rendement op het vermogen te behalen om de continuïteit in de uitvoering van de pensioenregeling zo goed als mogelijk te garanderen. Hierbij zijn zeer lange perioden betrokken: pensioen loopt door tot het overlijden van een deelnemer (en, in veel gevallen, tot het overlijden van diens partner).

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds heeft de beleggingen opgesplitst in een matching en in een return portefeuille. De matching portefeuille dekt het renterisico (voor 75% op marktwaarde) af. De matching portefeuille bestaat uit:

  • Lang lopende staatsobligaties
  • LDI-pools (pools van renteswaps)
  • Particuliere hypotheken

De returnportefeuille is bedoeld om rendement te generen. Deze portefeuille bestaat uit:

  • Aandelen
  • Converteerbare obligaties
  • Wereldwijde bedrijfsobligaties
  • Niet beursgenoteerd vastgoed
  • Zakelijke hypotheken

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds dranken houdt bij de beleggingen rekening met maatschappelijk verantwoord beleggen. Voor de bedrijfsobligaties geldt dat de manager (BMO) via engagement met bedrijven in gesprek gaat over ESG (Environment, Social and Governance) onderwerpen. In de aandelenportefeuille geldt voor de ontwikkelde markten een uitsluitingsbeleid voor bedrijven die de UN Global Impact overtreden.

Beleggingsovertuigingen

Uw pensioenfonds beheert het vermogen, bestaande uit de ingelegde pensioenpremies en het over  die premies behaalde beleggingsrendement. Door middel van beleggingen streeft het fonds een zo  goed mogelijk rendement na. Dit rendement immers moet leiden tot pensioen dat zijn koopkracht  zoveel mogelijk behoudt. Pensioenfondsen zijn gehouden aan wettelijke kaders en er wordt actief  toezicht op de handelwijze van pensioenfondsen uitgeoefend. Daarbinnen bepaalt het fonds zijn beleggingsstrategie, waarbij het zich baseert op weloverwogen uitgangspunten. Hierbij is de risicobereidheid* van de deelnemers nadrukkelijk meegewogen. De uitgangspunten zijn vastgelegd  in de Beleggingsovertuigingen, waarvan u integraal kennis kunt nemen via de volgende link.
Bekijk de Beleggingsovertuigingen.

* De risicobereidheid van de deelnemers is gemeten in een onderzoek van Panteia, gehouden in 2014

Commissie Beleggingen

De commissie beleggingen van het pensioenfonds bestaat uit 4 leden. De beleggingscommissie adviseert het bestuur van het pensioenfonds op het gebied van vermogensbeheer.

De beleggingscommissie bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
Mw. S.E.M. Verhoef Voorzitter
J.W. Eggen Lid
R. Barnhoorn Lid
M. Thomassen Adviseur (AON Hewitt)
E. Mateman Ondersteunend (AGH)