Missie en visie

Missie

Het fonds voert de pensioenregeling uit zoals overeengekomen tussen cao-partijen in de aangesloten drankensector. Dit wordt vooraf door het bestuur getoetst op financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Bij de uitvoering neemt het fonds de eigen verantwoordelijkheid in acht.

Visie

Het bestuur stelt de belangen van alle belanghebbenden (deelnemers, ex-deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers) voorop. Het bestuur is van mening dat er de komende jaren veranderingen zijn die ingepast moeten worden om de continuïteit van de pensioenregeling veilig te stellen en om de uitvoering van de pensioenregeling passend te laten zijn voor de deelnemers. Specifieke ontwikkelingen – bijvoorbeeld de schaalgrootte en niveau van de uitvoeringskosten van het fonds – vormen de aanleiding om concreet naar de toekomst van het fonds te kijken. Het bestuur volgt daarbij nauwlettend de ontwikkelingen in de drankensector.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn vastgesteld:

a. betrouwbaar;
b. efficiënt;
c. klantgericht; het fonds houdt daarbij rekening met de risicobereidheid van de deelnemer in de aangesloten sectoren;
d. professionaliteit;
e. maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen/beleggen;
f. belang van de deelnemer staat voorop;
g. transparantie pensioencontract voor deelnemer, fonds en cao-partijen voor nu en in de nabije toekomst.

Strategie

Rekening houdend met de wensen van cao-partijen in de drankensector volgt het bestuur een actief tweesporenbeleid. Hierbij vindt enerzijds de inpassing van de belangrijkste veranderingen plaats en anderzijds vindt een onderzoek plaats naar de toekomst van het fonds. Het onderzoek naar de toekomst van het fonds richt zich op de keuze ‘stand alone’ of ‘samen met’ een ander fonds.