Organisatie

De organisatie van het Pensioenfonds Dranken bestaat uit een bestuur waarin vertegenwoordigers zitten van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur wordt gevormd vanuit de sociale partners. Het beleid en de werkwijze van het bestuur wordt gevolgd en beoordeeld door het verantwoordingsorgaan. De raad van toezicht (bestaande uit onafhankelijke deskundigen) houdt namens de belanghebbende toezicht op de gang van zaken binnen het Pensioenfonds Dranken. 

Code Pensioenfondsen

In 2013 hebben de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Pensioenfederatie een code voor alle pensioenfondsen afgesproken: de Code Pensioenfondsen. Deze Code is een voorbeeld van zelfregulering door de pensioenfondsensector. De Code is sinds 1 juli 2014 verankerd in de Pensioenwet. Daarmee bestaat voor pensioenfondsen de wettelijke plicht de normen van de Code toe te passen óf uit te leggen welke normen niet worden toegepast en waarom. De verantwoording van de Code door het bestuur leest u hier

Bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds voert de genomen besluiten uit en beheert uw pensioen. Het bestuur bestaat uit 9 leden. In het bestuur zijn zowel de werkgevers als de werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Zij worden benoemd op voordracht van één van de werkgevers- of werknemersorganisaties. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Meer hierover leest u in het jaarverslag in de paragraaf Beloning.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Werkgevers

Naam Functie Voorgedragen door
M. Kerkmeester Lid Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)
S.E.M. Verhoef Lid Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS)
A.J.H.J. Emmen Lid De Vereniging van Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH)
R.R.  Munniks Werkgevers voorzitter Spirits NL

Werknemers

Naam Functie Vertegenwoordiging
R.A.J.  Lahoye Lid CNV Vakmensen
R. Dik Lid FNV
J.W.  Eggen Lid De Unie

Pensioengerechtigden

Naam Functie Voorgedragen door
R. Barnhoorn plv. werknemersvoorzitter FNV
H. Rijken plv. voorzitter CNV Vakmensen

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan volgt en beoordeelt het beleid en de werkwijze van het Bestuur. Er zitten vertegenwoordigers in van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie Namens
M. van Beek Secretaris Deelnemers
M.F.M. van Broekhoven Voorzitter Pensioengerechtigden
Vacature Lid Deelnemers
S. Pelser Lid Werkgevers

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
Mw. I. van Duijn Voorzitter
A.T. Uçar Lid
A.C. Tromp Lid

Sociale partners

De sociale partners spreken de CAO af. Ook worden er besluiten genomen over het pensioen.

Vanuit de sociale partners wordt het bestuur gevormd. Zij voeren de besluiten uit en beheren uw pensioen tegoeden.

CNV VakmensenFNVFWSGDH